Tryb pozakonkursowy (zwany również trybem uproszczonym lub małych zleceń) uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wójt Gminy uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

a)    wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł,

b)    zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,

c)  łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20.000 zł,

d)  wysokość środków przyznanych w tym trybie, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3.

 

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Wójt Gminy zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej;

2)    w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3)    na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 2, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, oraz po rozpatrzeniu uwag, Wójt Gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

 

W związku ze zmianą przepisów określających ramowe wzory ofert realizacji zadania publicznego w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U.2018.450,  który weszły w życie w dniu 1 marca 2019 r. uprzejmie informujemy o obowiązku składania ofert na w/w zadania na nowym obowiązującym wzorze określonym rozporządzeniem przewodniczącego Komitetu Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.