Wójt Gminy Baranów

ogłasza nabór

 kandydatów na rachmistrzów spisowych

do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010

 

I. Wymagania podstawowe:

1. Ukończone 18 lat, korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe);

2. Co najmniej średnie wykształcenie,

3. Znajomość obsługi komputera i GPS


II. Wymagania dodatkowe:

1.      Komunikatywność i umiejętności interpersonalne;

2.      Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa;

3.      Rzetelność i umiejętność organizacji własnej pracy.

 

III. Kryteria oceny:

1.      Przygotowanie merytoryczne;

2.      Treść i poprawność wypowiedzi;

3.      Komunikatywność.

 

Powiadomienie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi telefonicznie.

 

IV. Termin składania ofert: 09.06.2010r.

 

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV);

2. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;

3. Kserokopia dowodu osobistego;

4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Oświadczenia, o których mowa w pkt 4 i 5 są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy www.baranow.pl  zakładka „Spis rolny 2010” oraz w sekretariacie  urzędu,  pokój nr 200.  

 

      V. Miejsce składania zgłoszeń:
      Urząd Gminy w Baranowie
      Rynek 21
      63-604 Baranów
      pokój nr 200

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem  „Zgłoszenie  kandydata  na  rachmistrza  spisowego w Powszechnym  Spisie Rolnym 2010”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz.926 ze zm.)”

 

VII. Zadania rachmistrzów:

O      udział w szkoleniach ( w terminie pomiędzy 20 czerwca a 31 lipca 2010 r.)

O      obchód przedspisowy - 09-23 sierpnia 2010r.

O      odprawa przedspisowa - 06-07 września 2010r.

O      spis rolny - 08 września – 31 października 2010r.

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Baranów

 

                                                                                               /-/ Jan Sarnowski