DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Miejsce załatwienia sprawy:

Centrum Usług Wspólnych w Baranowie

ul. Objazdowa 24, 63-604 Baranów obok „Chaty Baranowskiej” pokój nr 1

tel. 62-74-100-53

e-mail: emilia.blazejewska@baranow.pl

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek   10:00 – 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8.493,13zł

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

do 10.510,00 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

do 266,95 zł

Waloryzacja dofinansowania:

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Opłaty:

Bez opłat

Termin składania dokumentów:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

Forma przyznania dofinansowania:

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

 

Termin realizacji sprawy:


Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna:

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

·         Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

·         Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Wymagane dokumenty:

·         Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

 

Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:

·         Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,

·         Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

  • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika (w przypadku gdy młodociany uczył się u kilku pracodawców)

·         Kopię dyplomu, certyfikatu  lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,

·         Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

·         Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·         Oświadczenie o poniesionych kosztach,

·         Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.

·         Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,

·         Inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji pracodawcy lub młodocianego pracownika niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

·         W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/ informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę dokumenty/informacje niezbędnych do ich wyjaśnienia.

Załączniki do pobrania

 

1)      Wniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika;

2)      Formularz informacji przedstawianym przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

3)      Oświadczenie o otrzymanej / nieotrzymanej pomocy de minimis;

4)      Oświadczenie o poniesionych kosztach;

5)      Oświadczenie Covid

6)      Oświadczenie rzemieślnika;

7)      Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej;  

8)      Zawiadomienie o zawarciu umowy

 

 

Uwaga

  1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Baranów, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójt Gminy
    w Baranowie co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
  2. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013
    z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).