Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy Baranów w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  1. wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baranów,
  2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy Baranów, w pokoju nr 200.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baranów, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.