USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016r.  poz. 446 z póżn. zm.) - www.sejm.gov.pl