Symbol:
5132

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. prawo o aktach stanu cywilnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 463 z późn. zmianami).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Tekst jednolity Dz. U. z 219 poz. 1000 z późn. zmianami)


Opłaty:
Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłat.

Termin odpowiedzi:
Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów

tel. 62 74 10 008

Tryb odwoławczy:
-

Uwagi:
Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Obowiązek zgłoszenia zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego ciąży w kolejności na następujących osobach:

- małżonku lub dzieciach zmarłego,
- najbliższych krewnych lub powinowatych,
- osobach, które zamieszkiwały w lokalu, w którym nastąpił zgon,
- osobach, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
- administratorze domu.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł.


Dokumenty
  • Karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej. (wymagany)

  • Dokument tożsamożci osoby zgłaszającej zgon. (do wglądu)