Symbol:


Wydział:
USC-Ewidencja ludności

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 . z późniejszymi zmianami )

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r.w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz.941)


Opłaty:
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej

Termin odpowiedzi:
Decyzją o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu pisemnego wniosku.Jednostka odpowiadająca:
Referent d/s obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za naszym pośrednictwem, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Każdy może wnieść do Wójta Gminy reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za naszym pośrednictwem do właściwego miejscowo sądu rejonowego.Uwagi:
REJESTR WYBORCÓW część A

Wyborca stale zamieszkały lub nie zamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborczym, właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy może być wpisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Do wniosku dołącza się:
- kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
- pisemną deklarację, w której podaje się swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisani do rejestru wyborców z urzędu.

REJESTR WYBORCÓW część B

Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony do korzystania z praw wyborczych Rzeczypospolitej Polskiej wpisany do rejestru wyborców część B, na jego pisemny wniosek, skreśla się z rejestru wyborców.

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu. Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.

Wzory wniosków o wpisanie do rejestru, skreślenie z rejestru wyborów, o udostępnienie rejestru wyborców, pisemna deklaracja, w załączeniu.


Dokumenty