Symbol:
5027

Wydział:


Podstawa prawna:
art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), oraz Uchwała Nr XXX/303/2001 Rady Gminy Baranów w sprawie ustalenia opłaty administracyjnych.


Opłaty:
Opłata skarbowa:
·za sporządzenie testamentu - 50,00 zł.


Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie.

Jednostka odpowiadająca:
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.


Uwagi:
1.Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Wójta , Sekretarza lub Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (pokój nr 10)

2.Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz Wójta, Sekretarza lub kierownika USC powinny być obecne dwie inne osoby obce jako świadkowie testamentu.

3.Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:
- nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
- niewidoma, głucha lub niema,
- nie mogąca czytać i pisać,
- nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,
- skazana za fałszywe zeznania,
- dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

4.Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.


Dokumenty
  • Dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu