Kogo dotyczy

osób ubiegająych się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób oraz na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym

Czas realizacji

1 miesiąc

Wymagane dokumenty

I. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Załączniki: 1. kserokopia licencji na transport drogowy osób, 2. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, 3. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami, 4. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (oryginał do wglądu), 5. zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach, 6. cennik, 7. wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (wyłącznie autobusy), 8. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym osób.

II. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

1. kserokopia licencji na transport drogowy osób; 2. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu; 3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy; 4. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami; 5. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi (oryginał do wglądu); 6. dowód wpłaty za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób.

Opłaty

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób (okres ważności zezwolenia, opłata): Do 1 roku - 250 zł. Do 2 lat - 300 zł. Do 3 lat - 350 zł. Do 4 lat - 450 zł. Do 5 lat - 550 zł. Za Za wydanie zezwolenia na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób: Do 1 roku - 125 zł. Do 2 lat - 150 zł. Do 3 lat - 175 zł. Do 4 lat - 225 zł. Do 5 lat - 275 zł. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1519)