Symbol:
GP.6131

Wydział:
Ref. Gospod.Przestrzennej i Inwestycji

Podstawa prawna:
Art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody


Opłaty:
Art. 85 w/w ustawy reguluje stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni.


Jednostka odpowiadająca:
Inspektor ds. ochrony środowiska, pok. 302, tel. 0-62 78 10 432

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy w Baranowie, (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Baranów).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie .

Opłata skarbowa :
- nie podlegaUwagi:
Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z
wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy .
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy.
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW
od 17 czerwca 2017 roku

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew jest wymagane dla drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych które usuwane są na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

INFORMACJE DODATKOWE

1. Organ właściwy w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia na wysokości 5 cm.

2. Z oględzin sporządza się protokół.

3. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

4. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów organ w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni ( co przerywa bieg terminu 21 dni na dokonanie oględzin).

5. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

6. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

7. W przypadkach gdy nie jest wymagane zezwolenia na usunięcie drzewa a jedynie zgłoszenie, administracyjną karę pieniężną wymierza się za :
- usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu;Dokumenty