http://bip.baranow.pl/?a=6890

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym znak KN-I.4131.1.878.2020.10 z dnia 7 stycznia 2021 roku orzekł nieważność uchwały Nr XXII/166/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 4.12.2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Baranów ze względu na istotne naruszenie prawa.