http://bip.baranow.pl/?a=5860

Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr KN-I.4131.1.82.2019.10 orzekł nieważność poszczególnych § Uchwały Nr IV/31/2019:  § 9 ust. 2 w zakresie wyrazów "lub dopuścili się czynu dyskredytującego ich w opinii publicznej", § 12 ust. 1 w zakresie wyrazów "wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy dla innych podmiotów, obejmujące w szczególności", § 17 w zakresie wyrazów "w szczególności", § 17 pkt 3 w zakresie wyrazów "przewodniczenie Radzie Sołeckiej" załączników nr 1-11 - ze względu na istotne naruszenie prawa.