W sprawie:
przyjęcia statutów sołectw gminy Baranów

Data uchwały:
2019-01-11

Numer uchwały:
IV/31/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2019r. poz. 753; data ogł.: 15.01.2019r.)
Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr KN-I.4131.1.82.2019.10 orzekł nieważność § 9 ust. 2 w zakresie wyrazów "lub dopuścili się czynu dyskredytującego ich w opinii publicznej", § 12 ust. 1 w zakresie wyrazów "wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym niezastrzeżone ustawami lub uchwałami Rady Gminy dla innych podmiotów, obejmujące w szczególności", § 17 w zakresie wyrazów "w szczególności", § 17 pkt 3 w zakresie wyrazów "przewodniczenie Radzie Sołeckiej" załączników nr 1-11 - ze względu na istotne naruszenie prawa.