W sprawie:
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Baranów w ramach pomocy de minimis

Data uchwały:
2024-04-23

Numer uchwały:
LIII/456/2024

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2030r. (Dz.U.Woj.Wlkp z 2024r. poz. 4473; data ogłoszenia: 06.05.2024r.)

Uchwałą Nr 11/593/2024 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 maja 2024 roku stwierdziło nieważność w/w uchwały w części obejmującej:
- § 4
- w § 5 ust. 4
- w § 8 ust. 3 pkt. 6
z powodu sprzeczności z przepisamo prawa wskazanymi w uzasadnieniu.