Wójt Gminy Baranów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w zakresie - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów" w 2024 roku.

Zapraszam organizacje do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów". Oferty należy wypełniać na drukach zgodnych z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U z 2018 r. poz. 2057).