Wójt Gminy Baranów

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Baranów w 2024 roku.

Zapraszamy organizacje do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac komisji konkursowej.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.