Przypominamy o zasadach umieszczania materiałów wyborczych zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego.

1. Miejsca na bezpłatne zamieszczanie materiałów wyborczych zostały wskazane w Zarządzeniu Nr 56/2023 Wójta Gminy Baranów w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Baranów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.,  które jestdostępne na BIP Gminy w zakładce: Wybory - Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP.

2. Umieszczanie materiałów wyborczych nie może wiązać się z niszczeniem przy tym materiałów wyborczych innych kandydatów, zaś zaklejanie, zakrywanie, zrywanie i niszczenie urzędowych materiałów wyborczych stanowi naruszenie prawa karnego, zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń.

3. Art. 110 § 1 Kodeksu wyborczego stanowi, że „Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.”

4. Zgodnie z przepisami art. 495 § 1 Kodeksu wyborczego umieszczenie materiałów wyborczych bez zgody zarządcy lub właściciela nieruchomości, obiektu albo urządzenia grozi grzywną.

5. Obowiązkiem pełnomocnika wyborczego oraz osób, które zatrudnia do plakatowania jest ustalenie właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu, urządzenia, drogi itp. i pisemne wystąpienie o zgodę i jej uzyskanie zanim te materiały zostaną tam umieszczone.

6. W przypadku umieszczania materiałów wyborczych na gminnych obiektach bez naszej zgody, Gmina Baranów będzie konsekwentnie wzywać komitety wyborcze do natychmiastowego ich usunięcia (w ciągu 24 godzin). W przypadku ich nie usunięcia materiały będą usuwane w sposób nie powodujący ich zniszczenia oraz deponowane w siedzibie Urzędu Gminy do czasu ich odbioru przez upoważnionego przedstawiciela komitetu wyborczego. Niezależnie od tego mogą być nakładane grzywny w postaci mandatu karnego.