Zarządzenie Nr 1/2006

Wójta Gminy Baranów

z dnia 04 grudnia 2006r.

 

 

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Baranów

 

 

Na podstawie art. 26a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję Pana mgr inż. Jana Tyca na Zastępcę Wójta Gminy Baranów.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Wójt Gminy Baranów

/-/ Jan Sarnowski