KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie

z dnia 24 października 2006 r.

o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów

na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 

Gminna Komisja Wyborcza w Baranowie na podstawie art. 64o ust. 7 i 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) dokonała w dniu 24 października 2006 r. losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych zgłoszonych w wyborach do Rady Gminy w Baranowie przez trzy komitetów wyborczych, które nie spełniały warunków do przyznania im numerów przez Państwową Komisję Wyborczą, Komisarza Wyborczego w Poznaniu wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim oraz Komisarza Wyborczego w Kaliszu.

Listy tych komitetów wyborczych otrzymały w wyniku losowania następujące jednolite numery w wyborach do Rady Gminy w Baranowie

Numer 20 - KWW “ FORUM SPOŁECZNO- GOSPODARCZE ”

Numer 21 - KW TOWARZYSTWA ROZWOJU GMINY BARANÓW

Numer 22 - KWW Marianka Mroczeńska

 

 

 

Pieczęć Komisji Przewodniczący

                Gminnej Komisji Wyborczej

                      /-/ Roman Taborski