Wójt Gminy Baranów

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Baranów w 2023 roku.

Zapraszamy organizacje do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac komisji konkursowej. Zaznaczamy, że w komisji konkursowej nie mogą znajdować się osoby reprezentujące organizacje lub podmiot biorący udział w otwartym konkursie ofert, oraz pozostające wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.