<>

Do Urzędu Gminy wpływa coraz więcej anonimów, których autorzy domagają się reakcji Urzędu na stawiane przez nich niejasne pytania lub bezpodstawne oskarżenia.
Przypominamy, że Urząd nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi osobie, która nie przedstawia swoich danych. Ponadto osoba taka nie może być stroną postępowania administracyjnego i nie może być informowana o czynnościach podejmowanych przez Urząd.

Ponadto przypominamy, że na podstawie § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad, które umożliwią sprawne i szybkie załatwianie spraw Mieszkańców.