http://bip.baranow.pl/?a=6887

Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym znak KN-I.4131.1.853.2020.10 z dnia 7 stycznia 2021 roku orzekł nieważność § 8 w zakresie zwrotu "po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą" - ze względu na istotne naruszenie prawa