W sprawie:
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Baranów na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Data uchwały:
2020-09-22

Numer uchwały:
XX/151/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiazuje od 1 stycznia 2021r. (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2020r. poz. 7235; data ogłoszenia 29.09.2020r.)
Uchwałą Nr 24/1055/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14.10.2020r. stwierdziło nieważność w załączniku pn. "Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła": § 6; w § 7 ust. 4 oraz w ust. 5 pkt 2, pkt 4 i pkt 5 oraz w załączniku Nr 1 pn. "Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła" do załącznika pn. "Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła" pozycję pn. "Klauzula informacyjna" wraz z treścią w niej zawartą, z powodu sprzeczności z przepisami prawa.