Symbol:


Wydział:
Ewidencja Ludności

Podstawa prawna:
* Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
* Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r. z możliwością głosowania korespondencyjnego;

* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców;
* Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Opłaty:
Pakiet dostarczany jest bezpłatnie. Wysyłka koperty zwrotnej jest również bezpłatna.

Termin odpowiedzi:
Termin zgłoszenia:

- najpóźniej do 16 czerwca,

- lub najpóźniej do 23 czerwca jeśli w dniu głosowania będziesz podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

UWAGA: Jeśli rozpoczynasz kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych później niż 23 czerwca, zamiar głosowania korespondencyjnego możesz zgłosić do 2 dnia przed dniem wyborów.

Pakiet wyborczy otrzymasz:

- najpóźniej 5 dni przed dniem wyborów,

- najpóźniej 2 dni przed dniem wyborów, jeśli w dniu głosowania będziesz podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, a zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosiłeś w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów.


Jednostka odpowiadająca:


Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Zgłoszenie przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego będzie dotyczyło również ponownego głosowania (tzw. II tura).

Zgłoszenie może być dokonane:

• elektronicznie – wyłącznie za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP

• papierowo – poprzez dostarczenie do Urzędu Gminy w Baranowie zgłoszenia

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (dostarczone do Urzędu Gminy w Baranowie do dnia 16 czerwca br.)

• ustnie – osobiście przez wyborcę w godz. pracy urzędu


Formularze zgłoszeń dostępne są w wersji papierowej w Urzedzie Gminy w Baranowie oraz na stronie BIP Baranów


Co powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać:

• nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,

• wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odebrania pakietu wyborczego,

• oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie.


UWAGA! Głosowanie korespondencyjne nie jest możliwe w przypadku głosowania przez wyborcę:
• w zakładach leczniczych,
• w domach pomocy społecznej,
• w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
• a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania (głosujący przez pełnomocnika).


Co zawiera pakiet wyborczy?


W skład pakietu wyborczego wchodzą:

1) koperta zwrotna;
2) karta do głosowania;
3) koperta na kartę do głosowania;
4) instrukcja głosowania korespondencyjnego;
5) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
6) nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.


Jak przebiega głosowanie korespondencyjne?


Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, Urzędnik wyborczy wzywa wyborcę do jego uzupełnienia (może to zrobić elektronicznie lub telefonicznie).
Do wyborcy, który wskazał w zgłoszeniu adres dostarczenia pakietu, pakiet dostarcza Poczta Polska lub pracownik Urzędu Gminy Baranów.
Wyborca który zadeklarował w zgłoszeniu chęć osobistego odbioru pakietu może go odebrać w lokalizacji Urzędu Gminy Baranów. Informacja o przygotowaniu pakietu do odbioru zostanie przekazana wyborcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Koperta zwrotna zaadresowana do Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie, w którym wyborca ujęty jest w spisie wyborców może zostać:
- wrzucona do skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) do piątku 26 czerwca br.,
- dostarczona do Urzędu Gminy w Baranowie do piątku 26 czerwca br.
- dostarczona w dniu wyborów do Obwodowej Komisji Wyborczej, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców
W dniu głosowania pracownicy Poczty Polskiej i Urzędu Gminy w Baranowie dostarczą do właściwych Obwodowych Komisji Wyborczych koperty zwrotne odebrane od wyborców.


Dokumenty