Numer petycji: 1/2020

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Brak zgody na udostępnienie danych osobowych.

Przedmiot petycji: Petycja wnioskująca o podjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Data złożenia: 27.03.2020r.

Ustawowy termin na udzielenie odpowiedzi: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach; 27.06.2020r.

Data odpowiedzi, informacja sposobie załatwienia sprawy: 03.04.2020r. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870) petycję pozostawia się bez rozpatrzenia.