W sprawie:
warunków i trybu przyznawania uczniom stypendium naukowego i Nagrody Wójta Gminy Baranów ze środków Gminy Baranów

Data uchwały:
2020-02-21

Numer uchwały:
XVI/111/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp z 2020r. poz. 1937; data ogłoszenia 28.02.2020r.)

Rozstrzygnięciem nadzorczym znak KN-I.4131.1.166.2020.10 z dnia 24.03.2020r. Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność paragrafu 5 pkt 1 lit. a w zakresie wyrazów "i co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania"; paragrafu 5 pkt 1 lit. b w zakresie wyrazów "i co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania" załącznika do w/w uchwały; oraz załącznika nr 1 do Regulaminu .... tj. Wniosku o przyznanie stypendium naukowego / Nagrody Wójta Gminy Baranów w zakresie wyrazów "Ocena z zachowania"