Symbol:
EL.DO.

Wydział:
Wydział spraw Obywatelskich -ewidencja ludności

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 684)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Poz. 5)
- Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 188).


Opłaty:
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej

Termin odpowiedzi:
Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje natychmiast po złożeniu wniosku.

Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.


Jednostka odpowiadająca:
inspektor ds. obywatelskich


Tryb odwoławczy:
brak

Uwagi:
Wymagane dokumenty

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 5 maja.2020 r. może być dopisany do spisu wyborców w dowolnym obwodzie głosowania
Dopisanie do spisu wyborców dotyczy zarówno pierwszego głosowania (10 maja 2020r) jak i ponownego głosowania (24 maja 2020r)

OBWODY GŁOSOWANIA ZAMKNIĘTE

Spis wyborców w szpitalach,w zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także w ich oddziałach zewnętrznych oraz domach studenckich i zespołach domów studenckich sporządza się na podstawie wykazów osób na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie spisu wyborców (form.6), które będą w nich przebywać w dniu wyborów. Wykazy osób, o którym mowa wyżej, kierownicy ww. jednostek przekazują do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. do 05.05.2020 r.
W spisie nie umieszcza się osób pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
Kierownik jednostki, w której utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania - po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z tut. Urzędu.
W razie konieczności dopisania do spisu wyborców - w powyższych jednostkach - osób przybyłych do jednostki, w której utworzono obwód głosowania, po sporządzeniu wykazu kierownik tej jednostki niezwłocznie doręcza właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wykaz tych wyborców nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów tj. do 08.05.2020 r.

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie wniesione na piśmie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do 08.05.2020 r. (w godz. pracy Urzędu).

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. od 20 kwietnia. do 4 maja 2020 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 27.07. 2011 r. Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

Inne informacje

Każdy może wnieść do prezydenta miasta reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia. a decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do Sądu Rejonowego w Kępnie


Dokumenty