http://bip.baranow.pl/?a=6409

Uchwałą Nr 3/140/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5.02.2020r. stwierdziło nieważność paragrafu 9 w/w uchwały.