Wymagane dokumenty

ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY

Wniosek o wydanie dowodu osobistego – wypełniony formularz.

 1. Jedna aktualna fotografia odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia winna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm. ).

Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 1. Na żądanie organu w przypadku niezgodności danych osobowych – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia albo polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu.
 2. Dokument poświadczający obywatelstwo polskie (tylko w przypadku gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa).
 3. Dotychczasowy dowód osobisty, a w przypadku ubiegania się po raz pierwszy lub z powodu utraty dowodu osobistego – paszport do wglądu lub inny dokument ze zdjęciem.

            

            W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona może wyrazić   zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail.  Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny. Odbywa się ponadto wyłącznie za zgodą osoby, której dane mają zostać wpisane do RDK. Każda osoba pełnoletnia, która posiada numer PESEL, a w związku z tym figuruje w rejestrze PESEL może przekazać swoje dane kontaktowe do RDK.  Może to zrobić samodzielnie, w urzędzie miasta lub gminy albo poprzez e-usługi. Osoba uprawniona zdecyduje, które dane kontaktowe przekaże, jak długo będą one przechowywane w RDK, a w razie potrzeby zmieni je lub usunie.

 

Wysyłanie powiadomień z RDO nastąpi w 4 przypadkach:


 

 1. Unieważnienie dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty zostanie w systemie oznaczony jako unieważniony;
 2. Masowe unieważnienie warstwy elektronicznej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o unieważnieniu warstwy elektronicznej i przedłużeniu daty ważności dowodu osobistego;
 3. Zmiana statusu dowodu na „Przyjęty przez urząd” – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty będzie gotowy do odbioru przez posiadacza;

Zbliżający się termin upływu ważności dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o zbliżającym się terminie upływu ważności na:

 • 90 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 60 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 30 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 14 dni przed datą upływu terminu ważności.


 

Powiadomienia o upływie terminu ważności przestaną być wysyłane w momencie, gdy posiadacz złoży wniosek o nowy dowód osobisty.

    

           ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Należy przedstawić alternatywnie: 

 1. dotychczasowy dowód osobisty ( w przypadku wymiany), inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość np. paszport ( w przypadku wniosku złożonego po raz pierwszy lub z powodu utraty ).
 2. dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP ( osoba która nabyła obywatelstwo polskie ).
 3. do wglądu pełnomocnictwo szczególne do odbioru dowodu przez pełnomocnika.

 

Termin

Jeden miesiąc – od złożenia wniosku (czas ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od urzędu )

Sposób załatwienia sprawy

I ETAP- złożenie wniosku

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 3. Sprawdź na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru lub zadzwoń pod nr tel. 62 74 10 008, 62 74 10 009

II ETAP-odbiór dowodu osobistego

 1. Przedłóż dotychczasowy dowód osobistego (w przypadku wymiany). lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość np. paszport (w przypadku wniosku złożonego po raz pierwszy lub z powodu utraty ).
 2. Przedłóż dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP (dotyczy osoby, która nabyła obywatelstwo polskie ).
 3. Przedłóż do wglądu pełnomocnictwo szczególne przy odbiorze dowodu jako pełnomocnik.
 4. Odbierz dowód osobisty i podpisz formularz odbioru.
 5. Odbierz kod PUK (wyłącznie posiadacz dowodu osobistego) i potwierdź odbiór.
 6. Ustal kody PIN1 (4 cyfrowy), PIN2 (6 cyfrowy)-tylko posiadacz dowodu osobistego w warstwie, którego zamieszczono odpowiednie certyfikaty.
 7. Jeśli chcesz szybko i sprawnie odebrać nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną bądź przygotowany  na ustalenie numerów PIN .

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego stronie przysługuje prawo odwołania do Wojewody Wielkopolskiego. Odwołania od decyzji w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, a następnie Wydział Spraw Obywatelskich  przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego – Delegatura w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

I ETAP-złożenie wniosku na dowód

1. Zasady wydawania dowodu osobistego: 

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

4. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

5. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku ( art. 26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych).

6. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 

II ETAP – odbiór dowodu osobistego

1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny. Dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia nie uczestniczą w złożeniu wniosku i w odbiorze dowodu osobistego.

 • dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą

3. Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic ,kurator.

 • dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą

4. Wymagana jest obecność posiadacza dowodu, który osobiście w urzędzie odbiera kod PUK i ustala kody PIN do warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

5.Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

 •  wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych
 • wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

6. W przypadku, gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek.

Ważne! Rodzic lub pełnomocnik odbiera tylko dowód osobisty.

Kod PUK - kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego może odebrać tylko i wyłącznie posiadacz dowodu osobistego po ustaniu przyczyn uniemożliwiających osobisty odbiór dowodu osobistego w urzędzie.

 

 

 

Informacje o nowym dowodzie osobistym:

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

1. Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Uprawnia do przekraczania granic między innymi do krajów Unii Europejskiej.

2 .Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mieszkający na terenie Polski jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

4. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

5. E-dowód, dzięki warstwie elektronicznej, umożliwi osobie zainteresowanej używać dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Umożliwia m.in.:

- na logowanie się do portali administracji publicznej( np. ePUAP),

- elektroniczne podpisywanie dokumentów( podpis osobisty),

- potwierdzenie obecności w określonym czasie i miejscu,

- spełnia wymogi dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego.

Jeśli chcesz mieć podpis osobisty w e-dowodzie to zaznacz to we wniosku.

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych-ustala się – PIN1(zawierający 4 cyfry).

Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby -ustala się PIN 2 (zawierający 6 cyfr).

Ważne! Jeśli dowód osobisty nie będący e-dowodem czyli dowodem osobistym wydanym przed 4 marca 2019r.  jest nadal ważny nie musisz go wymieniać.

 

Pamietaj !!

Zablokowanie kodu PIN:

 1. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN1 lub PIN2 - zablokuje dostęp do korzystania z danego certyfikatu.
 2. Odblokowanie jest możliwe w dowolnym urzędzie gminy lub przy użyciu specjalnej aplikacji MSWiA lub  na stronie www.edowod.gov.pl .

 

Zablokowanie kodu PUK:

Trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PUK powoduje brak możliwości odblowania kodu PIN1 i PIN2 a tym samym korzystania z warstwy elektronicznej dowodu (korzystanie z warstwy elektronicznej w takim przypadku wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu ). 

 

Utrata kodu PUK:

Posiadacz dowodu osobistego może przywrócić możliwość korzystania z certyfikatów w siedzibie dowolnej gminy.

Podstawa prawna

1.      Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r. poz. 671)

2.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U 2015 poz. 212 ze zm. ).

3.      Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)

4.      Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005r. ( Dz.U. 2019. poz. 700 ze zm. ).