W sprawie:
uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Baranów

Data uchwały:
2018-11-06

Numer uchwały:
LXII/329/2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2018r. poz. 8779; data ogłoszenia: 9 listopada 2018r.)

Wyrokiem z dnia 12 marca 2020r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu stwierdzono nieważność w/w uchwały w częśći obejmującej § 2 ust.3, § 3 ust. 1, § 3 ust.2, § 9 ust. 3 oraz § 18 ust. 2 pkt. 4 załącznika do tej uchwały - wyrok prawomocny od dnia 23.06.2020r.