Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji


1. Planowanie przestrzenne:

1) przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych i przeprowadzanie procedury administracyjnej do uchwalenia studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
2) przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych i przeprowadzenie procedury administracyjnej związanej z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3) bieżąca współpraca z projektantami studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) nadzór nad realizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5) okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji miejscowego planu i przygotowanie wyników tej oceny,
6) przygotowanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w studiu uwarunkowań     i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
7) przygotowanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
8) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
9) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
10) przyjmowanie i dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
11) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
12) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi       z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
13) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i wydanie decyzji,
14) przygotowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
15) obsługa administracyjna Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
16) sporządzanie sprawozdań z zakresu planowania przestrzennego,
17) opiniowanie projektów podziałów nieruchomości.2. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, a w szczególności związanych z:

1) komunalizacją nieruchomościami,
2) nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
3) prowadzeniem ewidencji i gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.),
4) przygotowaniem projektu planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
5) wydawanie decyzji związanych z przekazaniem jednostkom organizacyjnym, nieruchomości w trwały zarząd,
6) opłaty adiacenckie związane z podziałem nieruchomości, zmianą przeznaczenia gruntów z rolnego na przeznaczony pod zabudowę,
7) przygotowanie gruntów do sprzedaży (zlecenie projektów podziałów geodezyjnych, wycen , nadzór nad pracami geodezyjnymi),
8) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach zbywania nieruchomości,
9) przygotowywanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o przetargu, obsługa merytoryczna komisji przetargowej,
10) przygotowanie postanowień i decyzji dotyczących podziałów nieruchomości.3. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, rolnictwem i odpadami w zakresie przewidzianym dla Gminy, a w szczególności dotyczących:

1) ustanowienie  ograniczeń co do czasu  pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji,
2) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości,
3) nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego,
wykonania czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska,
4) gospodarowanie zasobami wodnymi służącymi zaspokojeniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z zasobami gminnymi,
5) utrzymywanie urządzeń wodnych będących własnością Gminy,
6) opiniowanie wniosków o udzielenie na rzecz spółki wodnej dotacji celowej z przeznaczeniem na rozbudowę oraz modernizację urządzeń melioracji wodnych,
7) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie kompetencji Wójta,
8) sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa,
9) sporządzanie raportów z wykonania programów i przedstawienia ich Radzie,
10) prowadzenie publiczne dostępnych informacji o środowisku i jego ochronie,
11) wydawanie decyzji o oddziaływaniu działalności na środowisko,
12) opracowywanie i aktualizowanie gminnych programów gospodarki odpadami,
13) opiniowanie wniosków o zezwolenia na prowadzenie działalności w dziedzinie zbiórki, unieszkodliwiania, odzysku odpadów,
14) opracowanie programu usuwania azbestu,
15) podejmowanie czynności prawnych w przypadku stwierdzenia naruszenia  przepisów ustawy,
16) sporządzanie sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami,
17) nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w utrzymaniu porządku i czystości w Gminie,
18)  ewidencja i rozliczanie należności za wywóz odpadów stałych.4. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania gruntami rolnymi i leśnymi oraz łowiectwa:

1) opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na zalesienie gruntów, o uznaniu lasu za ochronny,
2) wykładanie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu z powiadomieniem o tym fakcie właścicieli lasów,
3) współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu obszarów Gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny;
4) współdziałanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie rozrodu zwierząt gospodarskich, utylizacji i koordynacji prac w razie wystąpienia chorób zakaźnych,
5) wydawanie decyzji do szacowania szkód powstałych w wyniku chorób zakaźnych wśród zwierząt,
6) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
7) udział w szacowaniu strat w rolnictwie spowodowanych anomaliami pogodowymi,
8) sporządzanie protokołów strat.
9) występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa celem bezpłatnego uzyskania gruntów z przeznaczeniem na potrzeby publiczne.5. Działania na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy, a w szczególności sprawy dotyczące:

1) podejmowanie inicjatyw mających na celu społeczno – gospodarczy rozwój Gminy,
2) opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
3) prowadzenie, we współpracy z referatami i jednostkami organizacyjnymi Gminy, aktywnych działań w celu pozyskiwania i uruchamiania środków dostępnych w ramach funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł – przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej, realizacja i rozliczanie dotowanych projektów,
4) koordynowanie działań podejmowanych przez Gminę w zakresie współpracy   z jednostkami administracji publicznej, podmiotami gospodarczymi, z różnymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi,
5) współudział w tworzeniu i wdrażaniu dokumentów o charakterze strategicznym, ukierunkowanych na rozwój gminy, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy,
6) współorganizacja i udział w wystawach, pokazach, imprezach krajowych i zagranicznych,
7) aktualizacja strony internetowej Urzędu,
8) realizacja programu i współpraca z organizacjami pozarządowymi;6. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w
zakresie wykraczającym poza zadania innych referatów, a w szczególności:

1) realizacja zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa,
2) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
3) analizowanie zmian w obowiązujących przepisach z zakresu zamówień publicznych,
4) udzielanie konsultacji pozostałym referatom i jednostkom organizacyjnym Gminy w zakresie przepisów o zamówieniach publicznych,
5) przygotowanie dla komisji przetargowej dokumentacji wymaganej przy udzielaniu zamówień publicznych,
6) sporządzanie protokołów i dokumentacji z postępowania o zamówienia publiczne,
7) przygotowywanie projektu umów.7. Sprawy związane z nazwami ulic oraz współpraca z nadzorem archeologicznym, konserwatorem zabytków i prowadzenie ewidencji obiektów zabytkowych:

1) programy ochrony zabytków,
2) ewidencja dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków,
3) ewidencja zabytków nieruchomości,
4) ewidencja zabytków archeologicznych,
5) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego,
6) ewidencja zabytków ruchomych,
7) opieka nad pomnikami i miejscami pamięci,
8) ewidencja parków, pomników przyrody,
9) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
10) numeracja porządkowa nieruchomości,
11) nazewnictwo placów i ulic,
12) mapy topograficzne,
13) mapy tematyczne,
14) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów.
15) opracowanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków.8. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami, co obejmuje w szczególności:

1) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
2) nadzór nad organizacją ruchu na drogach,
3) współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
4) znaki drogowe i sygnalizacja drogowa,
5) planowanie budowy i remontów dróg,
6) opinie w sprawie przebiegu dróg,
7) zarządzanie siecią dróg gminnych,
8) nadawanie numeracji dróg gminnych,
9) nadzór inwestycyjny,
10) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne, przygotowanie decyzji zezwalających na zjazd z drogi gminnej,
11) koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
12) nadzór nad oświetleniem ulicznym i drogowym,
13) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,
14) współpraca z zarządami dróg poszczególnych szczebli w ramach gospodarki na drogach.9. Inwestycje i remonty budowlane:

1) przygotowanie projektów zadań inwestycyjnych i projektów zadań remontów kapitalnych zgodnie z planem finansowym,
2) dokumentacja prawna, techniczna i inna obiektów budowlanych,
3) protokóły odbioru, rozliczenia,
4) sprawozdania z realizacji inwestycji,
5) ewidencja inwestycji,
6) nadzorowanie wykonawstwa inwestycji i remontów,
7) opracowanie projektu założeń w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.10. Sprawy z dziedziny gospodarki komunalnej i lokalowej, a w szczególności dotyczące:

1) administrowania, gospodarowania i zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
2) przyznawania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych,
3) zakładanie i utrzymywanie zieleni gminnej.