Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:


1. Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:

1) rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2) sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5) przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6) stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
7) wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,
8) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
9) Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.2.  Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą również sprawy dotyczące:

1) ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
3) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
4) zgromadzeń,
5) zbiórek publicznych,
6) sporządzania i kompletowanie wniosków o ordery odznaczenia państwowe, odznaki resortowe i regionalne,
7) współdziałania w organizowaniu wyborów referendów i spisów,
8) realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
9) administrator danych osobowych.3. Prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, a w  szczególności:

1) przygotowanie, wysyłanie i odbieranie przesyłek z poczty specjalnej,
2) doręczenie korespondencji niejawnej w obrębie Gminy Baranów,
3) przekazywanie korespondencji niejawnej upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Baranowie,
4) nadzór nad opracowywaniem i przechowywaniem materiałów zastrzeżonych  przez upoważnionych pracowników Urzędu,
5) archiwizacja dokumentów niejawnych w Urzędzie Gminy w Baranowie,
6) współpraca z pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie szkoleń, kontroli i ochrony informacji niejawnych.