Zgodnie z § 5 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych Wójt Gminy Baranów przyjmuje zgłoszenia na urzędników wyborczych w Gminie Baranów.

W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych. Wynagrodzenie, jakie będzie otrzymywać urzędnik wyborczy, będzie proporcjonalne do czasu realizacji zadań.

Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienie.

Termin zgłoszeń – 24.04.2018r.

Więcej informacji na stronie: http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy