Do zadań Referatu Finansowego należy:

1. Zadania z zakresu budżetu:

1) opracowywanie projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta;
2) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
3) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu;
4) opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie;
5) kontrola zgodności planów finansowych z budżetem Gminy;
6) finansowanie jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich gospodarką finansową;
7) dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminy i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie celem przedłożenia informacji na posiedzeniach organów Gminy;
8) współdziałanie z urzędem skarbowym w zakresie planowania i rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy na rzecz budżetu Gminy;2. Zadania w zakresie rachunkowości:

1)  zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
2)  prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
3)  rozliczanie inwentaryzacji,
4)  dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,      
5)  przygotowywanie sprawozdań finansowych,
6)  prowadzenie rejestru i rozliczanie podatku VAT,
7)  terminowe odprowadzanie należności na rzecz urzędów administracji państwowej, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;3. Zadania w zakresie podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy:

1) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów, wraz z rozliczeniem inkasentów,
2) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
3) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
4) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego, upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteka,
5) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
6) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
7) przygotowywanie projektów decyzji podatkowych,
8) przyjmowanie wniosków, wystawianie decyzji, wypłata i rozliczanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym służącym do produkcji rolnej;
9) terminowe i wyczerpujące załatwianie wpływających od ludności skarg, odwołań i podań w sprawach podatków i opłat;
10) przygotowanie projektów decyzji w sprawie ulg, umorzeń i rozłożenia na raty  podatków i opłat od ludności w ramach posiadanych uprawnień zgodnie z przepisami prawa, podanie do publicznej wiadomości informacji o podmiotach, przyczynie i wysokości zastosowanej ulgi lub umorzeniu;4. Zadania w zakresie działalności gospodarczej:

1) ewidencja przedsiębiorców,
2) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) zezwolenia na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów w transporcie  drogowym,
4) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dla usług hotelarskich,
5) przygotowywanie zaświadczeń i decyzji dotyczących działalności gospodarczej.