W sprawie:
określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2016-11-29

Numer uchwały:
XXXIV/177/2016

Podjęta przez:
Radę Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega opublikowaniu w Dziennkiu Urzedowym Województwa Wielkopolskiego i ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2017r.
(Dz.U.Woj.Wlkp. z 2016r., poz. 7780; data ogł.: 08.12.2016r.)

Zmiana Uchwały: http://bip.baranow.pl/?a=4748