W sprawie:
ustal. ryczałtowej stawki opł. za gospod. odp. komunal. dla nieruchom., na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchom. wykorzyst. na cele rekreac.-wypoczynk., przez część roku

Data uchwały:
2016-07-15

Numer uchwały:
XXVI/137/2016

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
Podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2016r., poz. 4860; data ogł.: 27.07.2016r.)

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr 16/901/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 roku stwierdziło nieważnoć w/w uchwały.