Wydział/Jednostka prowadząca

 Ewidencja Ludności

Wymagane dokumenty

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów w godzinach pracy urzędu. Każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r.  Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielona pisemnie.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego Ewidencja Ludności w Baranowie

Rynek 21, pok. 102

Godziny pracy:

w poniedziałki od 10:00 - 18:00

we wtorki, środy, czwartki i piątki od 8:00 - 16:00

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Poz. 5 )
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 1017 ze. zm.).

Tryb odwoławczy

BRAK

Inne informacje

Każdy może wnieść do Wójta Gminy Baranów reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia. a decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do Sądu Rejonowego w Kępnie.