Wydział/Jednostka prowadząca

 Ewidencja Ludnosci

Wymagane dokumenty

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie, zaświadczenie o prawie do głosowania na podstawie, którego może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 23 października 2015 r. (w godz. pracy Urzędu).

Wniosek oraz pełnomocnictwo mogą zostać złożone pisemnie, telefaksem lub w formie  elektronicznej - skan  (e-mail bez konieczności opatrzenia podpisem elektronicznym). 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego Ewidencja Ludności w Baranowie

Rynek 21, pok. 102

Godziny pracy:

w poniedziałki od 10:00 - 18:00

we wtorki, środy, czwartki i piątki od 8:00 - 16:00

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje natychmiast po złożeniu wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Poz. 5 )
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 1017 ze. zm.).

Tryb odwoławczy

BRAK