Wymagane dokumenty

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

 

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, a także w domach studenckich lub zespołach domów studenckich. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone również w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez pełnomocnictwa do głosowania.

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza do 15 dnia przed dniem wyborów tj. do 12 października 2015 r. /termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego/ Zgłoszenie może być dokonane pisemnie, ustnie  (do protokołu), telefaksem lub w formie elektronicznej i powinno zawierać:

- imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL wyborcy,

- oświadczenie wyborcy o wpisaniu do rejestru wyborców Miasta Poznania,

- oznaczenie wyborów,

- wskazanie adresu na który ma być wysłany pakiet lub deklaracja osobistego odbioru pakietu

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane również za pośrednictwem zwykłej poczty elektronicznej - zwykły e-mail (bez konieczności opatrzenia podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym E- puap ). 

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem do głosowania nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

 

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego otrzymuje pakiet do głosowania nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego Ewidencja Ludności w Baranowie

Rynek 21, pok. 102

Godziny pracy:

w poniedziałki od 10:00 - 18:00

we wtorki, środy, czwartki i piątki od 8:00 - 16:00

Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu doręcza pakiet wyborczy najpóźniej 7 dnia przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy może być również doręczony za pośrednictwem operatora wyznaczonego

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. Poz. 5 )
  • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Poz. 1017 ze. zm.).

Tryb odwoławczy

BRAK