W sprawie:
ustalenia górnych stawek opłat ponoszon.przez właścic.nieruch.za usługi w zakr.usuw.i unieszkod.odpadów komun.,stawek w zakr.opróżn. zbiorn.bezodpływ.i transp.nieczyst.ciekłych na ter.Gm.Baranów oraz ustal.odpłatn.za worki do selekt.zbiórki odpadów

Data uchwały:
2013-07-31

Numer uchwały:
XXXIV/224/2013

Podjęta przez:
Rada Gminy Baranów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia