Kogo dotyczy

Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja Publiczna

Czas realizacji

Do 14 dni

Wymagane dokumenty

Opinia właściwego miejscowo komendanta policji

Opinia komendanta Państwowej Straży Pożarnej

Opinia kierownika pogotowia ratunkowego

Opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego

Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa

Regulamin obiektu oraz sposób udostępniania go uczestnikom imprezy

Informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza będzie organizowana

Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej

Pisemna instrukcję określającą zadania służby porządkowej - szczegółowe zasady postępowania w przypadku pożaru lub miejscowego zagrożenia

Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny

W przypadku korzystania w czasie imprezy masowej z dróg publicznych konieczne jest uzyskanie zezwolenia w trybie art. 65 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami), - pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajoznawczego, w razie przeprowadzania imprezy na terenie będących w zarządzie tej jednostki

W przypadku meczu piłki nożnej - terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie

W przypadku meczu piłki nożnej - oświadczenie o spełnieniu wymogów o kompatybilności elektronicznych systemów służących do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji

Program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej

Kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane

Opłaty

82 zł

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję od dnia doręczenia decyzji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)