Kogo dotyczy

Osoby ubiegające się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Czas realizacji

do 14 dni

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

- Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

- Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią zaświadczenia o opłacie za zezwolenie, kopia decyzji o nadaniu NIP,

- Kserokopia dokumentu udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione,

W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu nalezy także dołączyć:

- zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu,

- szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprez,

- szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy

Opłaty

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty) Przed wydaniem zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości: 43,75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. Opłaty pobierane są na podstawie art.181 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)