Baranów, 9 listopada 2012 roku

GP.6220.13.2012.MM

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Baranów

 

zawiadamia

 

o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

 

„budowie hali magazynowej wraz z dwiema drogami dojazdowymi”

na działkach nr 45, 46, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 48 w obrębie geodezyjnym
Łęka Mroczeńska, gm. Baranów, powiat kępiński

 

Inwestor: P.W. „Stolarz-Lempert” Sp. j.

Marianka Mroczeńska 3, 63-604 Baranów

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy w Baranowie, Rynek 21, III p. pok. 302.