Baranów, dnia 8.08.2012 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowościach Mroczeń i Łęka Mroczeńska.