Baranów, dnia 2.08.2012 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Łęka Mroczeńska