Baranów, 5 lipca 2012 roku

GP.6220.09.2012.MM

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Baranów

 

zawiadamia

 

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

 

budowie magazynu wyrobów gotowych dla potrzeb fabryki mebli.

 

Inwestor: Fabryka Mebli DREWMIX

Łęka Mroczeńska 66, 63-604 Baranów

 

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy w Baranowie, Rynek 21, III p. pok. 302.