Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) „Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia”. Wojewoda ma 30 dni od dnia doręczenia uchwały na stwierdzenie jej ważności lub nieważności.

W związku z powyższym, dopiero po upływie tego terminu uchwały ukazują się na stronie BIPu Gminy Baranów.