Ogłoszenie

Wójta Gminy Baranów

z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi na rok

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Baranów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BARANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2012”

 

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej bip.baranow.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baranów.

Konsultacje prowadzone będą w formie zgłaszania uwag do projektu uchwały podczas zebrania zwołanego w celu przeprowadzenia konsultacji.

Uwagi i opinie o projekcie Programu można zgłaszać podczas zebrania, które odbędzie się w dniu 3 listopada 2011r r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Baranowie (sala sesyjna, II piętro)   

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.