Symbol:
5362

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. prawo o aktach stanu cywilnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 463 z późn. zmianami).
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Tekst jednolity Dz. U. z 219 poz. 1000 z późn. zmianami)


Opłaty:
· odpis skrócony 22 zł
· odpis zupełny 33 zł
- za wielojęzyczny odpis – 22 zł.

Opłatę za wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego nalezy uiścić na konto Urzędu Gminy w Baranowie

Nr 63 8413 0000 0406 1311 2000 0002


Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie po wpłynięciu podania.


Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego w Baranowie, Rynek 21, 63-604 Baranów,
tel. 62 74 10 008

Jednostka odpowiadająca:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Baranowie

Tryb odwoławczy:
Brak


Uwagi:
Uwagi:
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. W tutejszym urzędzie możliwe jest także złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego dotyczącego zdarzenia zarejestrowanego w innym urzędzie na terenie kraju.
Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

- osoba, której akt dotyczy,
- wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun, sąd i prokurator,
- organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
- inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,
- organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,

Osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa.

Dokumenty
• Wniosek o wydanie odpisu aktu. (wymagany)

• Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy. (do wglądu)


Dokumenty
  • Podanie o wydanie aktu USC (druk do pobrania w wersji elektronicznej - załącznik lub w wersji papierowej w pok. nr 102)