Wymagane dokumenty

Obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, nie jest pozbawiony prawa wybierania, jest zameldowany na pobyt stały na obszarze działania rady i nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innej gminie umieszczony jest w spisie wyborców z urzędu.

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY NA TERENIE GMINY BARANÓW NIE UPRAWNIA DO UDZIAŁU W WYBORACH W BARANOWIE

Dopisanie do rejestru wyborców

Obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, nie jest pozbawiony prawa wybierania i stale zamieszkuje lub nie zamieszkuje, ale stale przebywa na terenie działania rady bez zameldowania na pobyt stały, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie wpisany do stałego rejestru wyborców wskazanego miejsca zamieszkania. (patrz na BIP: Urząd Gminy » Załatwianie spraw » Urząd Stanu Cywilnego » Wybory)

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim , który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej którego jest obywatelem, stale zamieszkuje na obszarze działanie GMINY BARANÓW, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy, nie później niż 30 dnia (do dn. 17 października br.) po zarządzeniu wyborów w których zamierza uczestniczyć, zostanie wpisany do rejestru wyborców.  (patrz na BIP: Urząd Gminy » Załatwianie spraw » Urząd Stanu Cywilnego » Wybory)  

Udostępnianie spisu wyborców

Spis wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek , w urzędzie gminy w terminie od 7 do 19 listopada 2010r. w godzinach pracy Urzędu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego Ewidencja Ludności w Baranowie

Rynek 21 , pok. 102

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki.

Udostępnianie spisu wyborców następuje bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. Nr 159 poz. 1547 ze zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U z 2002 r. Nr 113 poz. 984 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1417 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Każdy może wnieść do wójta gminy reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Inne informacje

Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców w załączeniu.